החלטה 1155 – עיגון זכויות החקלאים בחלקת המגורים

החלטה 1155 נועדה לאפשר לחקלאים להוון את זכויותיהם בחלקת המגורים במושבים ובקיבוצים.

חלקת המגורים מוגדרת כשטח מתוך חלקה א' בגודל כולל של 2.5 דונם בלבד המיועד למגורים עפ"י תכנית תקפה.היקף הבניה הבסיסי בחלקת המגורים הינו 375 מ"ר.

כדי להצטרף להסדר יש לעמוד  בכמה תנאים:

  • רישום חלקה א' בספרי מירשם מקרקעין.
  • הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה לרבות תשלום בגין תקופת עבר.בנחלה בה קיימים שימושים חורגים ובניה בניגוד להיתרי בניה הדבר כרוך בעלויות גבוהות ובאישור מוסדות התכנון דבר אשר עשוי להארך זמן רב .
  • תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים.
  • התחייבות האגודה לכך שמספר יחידות הדיור הכולל בשטח המושב לא יהיה גבוה יותר ממספר יחידות הדיור אותו קובעת תמ"א 35 .

 

חוכר שיצטרף להסדר יהיה זכאי לבנות 375 מ"ר במספר יחידות דיור ובגודל כפי שיקבעו בתכנית בנין עיר תקפה. הדרישה לרצף הבין דורי תתבטל.

חוכר שיבקש לבנות יותר מ- 375 מ"ר יצטרך לשלם דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% מערך הקרקע של התוספת.

חוכר שיצטרף להסדר יהיה רשאי לפצל מגרש לבניית יחידת דיור תמורת תשלום של  29.25% מערך המגרש המפוצל.

פיצול המגרש יתאפשר בתנאים הבאים:

  • יחידת דיור קיימת עם זכויות בניה של 160 מ"ר לפחות תישאר צמודה לנחלה.
  • הפיצול יעשה בתנאי שקיימת תכנית בנין עיר המאפשרת זאת.
  • הפיצול יעשה בהתאם להגבלת מספר יחידות הדיור שנקבעה בתמ"א 35.
  • גודל המגרש המפוצל וזכויות הבניה הצמודות לו יופחתו מחלקת המגורים.

 

חוכר רשאי לבחור בחלופה נוספת להיוון חלקת המגורים. בחלופה זו ירכוש החוכר את מלוא הזכויות בחלקת המגורים תמורת 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים. במידה ושולמו בעבר למינהל דמי הסכמה בגין העברת הזכויות בנחלה, יקוזז מהתשלום החלק היחסי של דמי ההסכמה ששולם בגין חלקת המגורים.

חוכר שיבחר בחלופה זו יהיה פטור מתשלומים עבור פיצול יחידה,מימוש זכויות בניה קיימות ותוספת בניה.

מיום פרסום ההחלטה ועד היום עברו כשש שנים והיא טרם יושמה. לאחרונה החל המינהל לבצע פיילוט לישום ההחלטה במספר מושבים וקיבוצים שעל בסיסו יתברר כיצד תיושם בפועל.