תכנית המתאר של העיר תל אביב תא/5000

תכנית המתאר של העיר תל אביב תא/5000

תכנית המתאר של העיר תל אביב תא/5000

תכנית המתאר של תל אביב אושרה להפקדה ביום 28.11.2013. התכנית הינה תכנית מתאר כוללת לעיר תל אביב הקובעת את מגמות התכנון ואופן התפתחותה של העיר.  הוראות התכנית יהוו הנחיה להכנת תכניות מתאר מקומית ותכניות מפורטות חדשות.

התכנית כוללת תשריט בו שטח העיר מחולק לאזורי יעוד: אזורי מגורים (בניה נמוכה, גבוהה), אזורי תעסוקה (מקומי, עירוני, מטרופולינים) , מבני ציבור וכו'. פרק 3 בהוראות התכנית מגדיר מה זכויות הבניה המותרות ומהם השימושים המותרים בכל אזור יעוד. לתכנית מצורף תשריט נוסף בו מוגדרים אזורי תכנון. תשריט אזורי תכנון קובע מתחמים בהן קיימות הוראות מיוחדות וספציפיות לאזור, ההוראות המיוחדות מופרטות בפרק 5 של התכנית. בנספח נוסף, נספח העיצוב ניתן לראות מה מספר הקומות המקסימלי בכל אזור.

התכנית קובעת את המונח "רח"ק" – רצפה חלקי קרקע . המונח מגדיר את שטחי הבניה במגרש לדוגמא: רח"ק 4 משמעו שהיחס בין שטח המגרש לבין שטחי הבניה המותרים בו הינו 1:4 (שטחי הבניה כולל שטחי שירות). בכל אזור מוגדר הרח"ק הבסיסי והרחק המירבי. הועדה רשאית לקבוע בתכנית מפורטת שטחי בניה העולים על  הרח"ק הבסיסי בתנאים מסויימים כגון הקצאת שטחים למבני ציבור, גודל המגרש, התאמת הבינוי לאופי הבינוי בסביבה, יצירת תועלות חברתיות וכו'.

מהנספח הפרוגרמתי של התכנית עולים הנתונים הבאים:

מגורים– נכון לשנת 2009 קיימות בעיר 186,890 יח"ד , בתכניות מאושרות ובתכניות בהליכי תכנון קיימות כ- 75,000 יח"ד נוספות. תכנית המתאר מוסיפה כ- 30,000 יח"ד, מרביתן ביפו ובדרום העיר.

ההנחה היא כי עד שנת 2025 תדרש תוספת של כ- 26,000 יח"ד .כלומר, כדי להשיג את יעד האוכלוסיה תכנית המתאר אינה צריכה להוסיף יח"ד . התוספת נועדה למנף את העיר ולקיים תהליכים של התחדשות עירונית.

תעסוקה-נכון לשנת 2009 קיימים בעיר 7.6 מליון מ"ר לשימושי התעסוקה השונים , בתכניות מאושרות ובתכניות בהליכי תכנון קיימים כ- 5.5 מליון מ"ר נוספים. תכנית המתאר מוסיפה כ- 5.2 מליון מ"ר. סה"כ שטחי התעסוקה – 18.2 מליון מ"ר. אומדן הקיבולת הריאלית בשנת 2025 מוערכת ב- 12.7 מליון מ"ר. התכנית שומרת על המע"ר המטרופולינים במרכז העיר ( לאורך ציר האילון ובסביבת שדרות רוטשילד) כאזור התעסוקה הגדול ביותר בעיר ומוסיפה בו 45% מסך התוספת המתארית. באזור דרום העיר התכנית מוסיפה 34% מהתוספת המיתארית.