קישורים

קישורים

קישורים

פורטל גיאוגרפי לאומי

http://www.govmap.gov.il/viewer.asp

מינהל מקרקעי ישראל

http://www.mmi.gov.il/static/start.asp

אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

http://ozar.mof.gov.il/taxes/

הועדה לתקינה שמאית

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/VaadaLetkinaShamaot/

איתור גוש/חלקה לפי כתובת

http://www.gov.il/FIRSTGOV/TOPNAV/OFFICESANDAUTHORITIES/OAULIST/CONSTSURVEY/FIRSTGOVGUSHCALCULATOR

מחשבונים

http://www.zooloo.co.il/calc/ctaxonAsset.asp

בנק ישראל

http://www.bankisrael.gov.il/

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

http://www.cbs.gov.il/reader

לשכת שמאי המקרקעין בישראל

http://www.landvalue.org.il/